KNVVL ERKEND - VLIEGINFORMATIE 06 - 54 66 38 93

Privacy Policy

Om uw privacy te waarborgen, doen wij er alles aan om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
In verband met de inwerking treding van de AVG, ontvangt u deze mail. Wij informeren u hierbij dat wij uw persoonsgegevens hebben opgeslagen.

Dit in verband met uw activiteiten bij Eurofly paragliding. Uiteraard houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vooraf vragen om uw toestemming als wij dat conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

 

Eurofly Paragliding is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over onze Privacy Policy dan kunt u altijd contact opnemen via info@eurofly.nl.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie en afgifte brevetten en aantekeningen;
 • Deelnamelijsten in verband met tandemvluchten;
 • Communicatie over de activiteiten van de vereniging;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en dergelijke;
 • Registratie van examendeelname/resultaten;
 • Registratie behaalde KNVvL brevetten;
 • Deelname aan cursussen en bijeenkomsten;
 • Verbeteing van onze communicatiemiddelen, zoals de website.

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Initialen
 • Straat
 • Huisnummer
  Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Lengte en gewicht
 • Geslacht
 • Behaalde brevetten/bevoegdheden
 • KNVvL-nummer
 • Resultaten examens
 • Bij Eurofly gemaakte vluchten
 • Bezoek aan cursussen en evenementen
 • Website bezoek (IP-adres).

 

 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Wij doen dit voor onbepaalde tijd.

Het bewaren van contactinformatie na het stoppen en/of het volgen van cursussen en/of het uit laten voeren van services heeft als doel: het historische verloop van cursisten en klanten van Eurofly en verloop van de materialen in beeld kunnen brengen.

 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het bijhouden van de tandemvlieg-agenda.
 • En kan de KNVVL uiteraard informatie bij ons in winnen in verband met deelname aan cursussen of de afgifte van brevetten en dergelijke.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn 

Eurofly bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Eurofly van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze IT-middelen zijn up-to-date en beveiligd;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens 

Behoudens onze wettelijke verplichtingen, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en heeft u het recht om uw persoonsgegevens bij te laten werken danwel te laten verwijderen.

 

 

Vragen en klachten 

Heeft u vragen of klachten dan verzoeken wij u om contact op te nemen via info@eurofly.nl

Chat openen
1
We helpen u graag.
Houdt u er rekening mee dat wij niet altijd binnen een dag kunnen reageren.